Privacybeleid

Privacy beleid Greendreamster

De privacy van mijn klanten en websitebezoekers respecteer ik zeer en ik zal er zorg voor dragen dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder kun je lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Contactgegevens Greendreamster:

Functionaris gegevensbescherming: Sanne Scheltena

Heesterlaan 20, 9713 NW Groningen

Website: http://greendreamster.nl/

E-mailadres: info@greendreamster.nl

Artikel 1: Persoonsgegevens die ik verwerk wanneer je klant bent:

Voor- en achternaam.

Adresgegevens.

Telefoonnummer.

E-mailadres van jezelf en eventueel van de organisatie waarvoor je werkzaam bent.

Bankrekeningnummer voor de facturatie.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Reden: je te kunnen bellen of e-mailen tijdens onze samenwerking, het afwikkelen van de betaling en wettelijke verplichting jegens de belastingdienst.

Informatie ter uitvoering van de dienstverlening van Greendreamster,zoals data van afspraken, gespreksverslagen, testresultaten en dergelijke. Verder maak ik beknopte aantekeningen over de voorgang van de coaching, uitsluitend bedoelt voor mijn eigen gebruik.

Artikel 2: Persoonsgegevens die ik verwerk wanneer je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, trainingen, workshops of contact legt over mogelijke samenwerking:

Voor- en achternaam.

E-mailadres van jezelf en eventueel van de organisatie waarvoor je werkzaam bent.

Indien je deze zelf verstrekt: telefoonnummer.

Reden: informatie te kunnen toezenden over mijn activiteiten, contact te kunnen leggen over mogelijke samenwerking. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Artikel 3: Bewaren van persoonsgegevens

Greendreamster bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 4: Delen van persoonsgegevens met derden:

Greendreamster verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Artikel 5: Persoonsgegevens die ik verwerk wanneer je mijn website bezoekt:

Gegevens over surfgedrag zijn niet gepersonaliseerd, dus door mij niet terug te voeren op een ip-adres of persoonsnaam.

Artikel 6: Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ik gebruikt alleen functionele technische en analytische cookies. Via de instellingen van je browser kan je je voorkeur voor cookies wijzigen.

Artikel 7: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Greendreamster.

Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Verder kun je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@greendreamster.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Artikel 8: Hoe jouw persoonsgegevens worden beveiligd:

De bescherming van jouw gegevens neem ik serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Artikel 9: Klacht indienen

Ben je van mening dat de regels uit het privacy reglement niet nagekomen worden, dan heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 10: Inzien en wijzigen van het privacy beleid

Greendreamster heeft het recht op elk moment het privacy beleid aan te passen. Het actuele privacy beleid is in te zien op de website.